Barvy v zahradě / Colours of the garden

Project author:

Project summary:

Co se stane pokud nechám dětem na zahradě různý výtvarný materiál? Změní se jejich chování na zahradě? Budou mít o tvoření jiné děti než ve třídě? // What happens if I leave various art materials in the garden for the children? Will their behavior change in the garden? Will the children have different ideas about creating than in the classroom?

Introduction

Děti v naší mateřské škole jsou nestále vedeni podle témat, která si mateřská škola vytvořila. Už delší dobu mám ale pocit, že tato témata děti nezajímají a proto si je ani nepamatují. Rada bych toto smyšlení otočila a snažila se, aby témata vycházela co nejvíce od dětí. Jako problém vidím málo pedagogů v na třídu v české republice. Proto bych chtěla začít tímto malým krůčkem má kolegyně ze třídy jiným a uvidíme kam dojdeme v českých podmínkách. Už teď máme mnoho nápadů, které se budeme snažit začlenit do běžného chodu dne v naší třídě.

 

ENGLISH TRANSLATION: The children in our kindergarten are constantly guided according to the themes that the kindergarten has created. For a long time now, I have had the feeling that children are not interested in these topics and therefore do not even remember them. I would like to turn this thinking around and try to make the topics come from children as much as possible. As a problem, I see few pedagogues in the classroom in the Czech Republic. That’s why I would like to start with this small step, my colleague from another class, and we’ll see where we can go in Czech conditions. We already have many ideas that we will try to incorporate into the normal course of the day in our classroom.

Context

Ve většině českých školek je vžitá myšlenka že děti jsou příliš malé na to, aby si mohly vybírat co chtějí dělat. Pro zajištění bezpečností dětí je většina aktivit hromadných a plánovaných tak aby měl pedagog přehled o všech dětech. Souvisí to jistě s komunistickou historií ČR ale i s malým počtem personálu na děti. Ve třídě bývá 24 dětí na 1 paní učitelku, na vycházku a oběd jsou 2 paní učitelky a pak už zase jen jedna. Při těchto poměrech je těžké dětem připravovat takové prostředí, aby si mohly vše individuálně rozhodovat. Doba se však mění a mě tento přístup již nedává smysl vzhledem k jedinečnosti každého dítěte. Proto se snažím najít změny jakými bych dětem mohla zajistit více svobody ve výběru činností v mateřské škole, ale takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost dítěte. Věřím, že tyto změny v mém přístupu povedou, k zlepšení vztahů mezi dětmi a mnou, a čas strávený ve školce jim bude příjemný a prospěšný.

 

ENGLISH TRANSLATION: In most Czech kindergartens, the idea is taken that children are too young to be able to choose what they want to do. To ensure children’s safety, most activities are collective and planned so that the teacher has an overview of all children. It is certainly related to the communist history of the Czech Republic, but also to the small number of staff for children. There are usually 24 children to 1 teacher in the class, 2 teachers for outings and lunch and then only one again. Under these conditions, it is difficult to prepare such an environment for children so that they can make their own decisions. However, times are changing and this approach no longer makes sense to me due to the uniqueness of each child. That is why I am trying to find changes by which I could provide children with more freedom in choosing activities in kindergarten, but in such a way as to ensure the child’s safety. I believe that these changes in my approach will lead to improved relationships between the children and me, and the time spent in kindergarten will be pleasant and beneficial for them.

 

 

Metody jsem použila: pozorování, rozhovory, skupinové diskuze

Do výzkumu byly začleněny děti z mé třídy, které měly o tvoření zájem. Pomůcky na zahradě i v e třídě byly k dispozici všem dětem. Ne všechny děti měli o malování zájem. Do výzkumu se nakonec zapojilo 15 dětí z 20.

 

ENGLISH TRANSLATION: I used the following methods: observation, interviews, group discussions Children from my class who were interested in creating were included in the research. Tools in the garden and in the classroom were available to all children. Not all children were interested in painting. In the end, 15 children from 20 participated in the research.

Ethics

Všechny zapojené děti s výzkumem souhlasily a rodiče podepsali písemný souhlas s provedením výzkumu. Děti měly možnost se kdykoliv z výzkumu odstoupit.

Nejprve jsem nechala děti malovat podle své fantazie ve třídě a měřila čas jaký s malbou stráví. Také jsem pozorovala náměty a složení dětí abych měla data z venku s čím porovnat. Děti jsou k malování nevolala a vše nechávala na jejich vlastní iniciativě abych do výsledku nezasahovala.

Po konci jednoho měsíce jsem se ptala dětí zda by chtěly s malbou venku pokračovat.

ENGLISH TRANSLATION: All the children involved agreed to the research and the parents signed a written consent to conduct the research. Children had the option to withdraw from the research at any time.

First, I let the children paint according to their imagination in the classroom and measured the time they spend on painting. I also observed the children’s subjects and composition in order to have external data to compare with. She did not call the children to paint and left everything to their own initiative so as not to interfere with the result.

After the end of one month, I asked the children if they would like to continue painting outside.

„Jak to že si můžeme malovat co chceme?“ "How come we can paint whatever we want?"

Findings

Zjistila jsem, že výtvarné prostředky děti venku používají hned z několika důvodů:

  1. prostor pro sebevyjádření
  2. jako odpočinek po fyzických aktivitách
  3. když si zrovna nemají s kým hrát
  4. když se chtějí emocionálně uklidnit
  5. jako místo ke společné konverzaci

Čas strávený malbou byl přibližně stejný ať už malovali v budově či venku. Prostředí nemělo vliv na náměty maleb, o tom rozhodovalo spíše rozpoložení dětí a témata která se odehrávala v jejich životech. Při malování venku se k aktivitě přidaly po pár dnech i děti které uvnitř budovy o kresbu ani malbu nejeví zájem. Celkově děti možnost tvořit i venku uvítaly a budu v této nabídce činností pokračovat.

Moje velké zjištění bylo že nemusím dětem neustále připravovat program a že se o nich daleko více dozvím při pouhém pozorování. Velmi příjemně mě také překvapilo že po pár dnech děti začaly samy chodit s náměty na výtvarné techniky které by si chtěli zkusit. Díky pozorování získal větší důvěru v to že jejich nápady ,,Uslyším“ a zrealizujeme je společně.

Nejvíce mě zasáhla otázka chlapce který se ptal. „Jak to že si malujeme co chceme?“ A mě v tu chvíli až zabolelo že jsem si to neuvědomila dřív. Jak je možné že nám přijde normální neustále děti ovládat a říkat jim, co kdy mohou malovat?

Největší přínos tohoto výzkumu vidím ve vlastní sebereflexi ve které budu nadále pokračovat.

 

ENGLISH TRANSLATION:

I found that children use art materials outdoors for several reasons:

  1. space for self-expression
  2. as rest after physical activities
  3. when they don’t have anyone to play with
  4. when they want to calm down emotionally
  5. as a place for joint conversation

The time spent painting was approximately the same whether they painted indoors or outdoors. The environment had no influence on the subjects of the paintings, it was decided rather by the mood of the children and the themes that took place in their lives. When painting outside, after a few days even children who show no interest in drawing or painting inside the building joined the activity. Overall, the children welcomed the opportunity to create outside and I will continue this offer of activities.

My big discovery was that I don’t have to constantly prepare a program for the children and that I learn much more about them just by observing them. I was also very pleasantly surprised that after a few days the children started to come with ideas for art techniques that they would like to try. Through observation, he gained more confidence that I will “hear” their ideas and implement them together.

What struck me the most was the question of the boy who asked. “How come we paint what we want?” And at that moment it hurt me that I didn’t realize it earlier. How is it possible that it seems normal for us to constantly control children and tell them what they can paint when?

I see the greatest benefit of this research in my own self-reflection, which I will continue to do.

Conclusion

Zjištění, jak málo prostoru mají děti pro svou kreativitu. Budu více kriticky analyzovat co ve školce, děláme jen ze setrvačnosti a co v kontextu dnešní doby dává smysl. Bubu přemýšlet nad dalšími otázkami a dělat si své malé vlastní výzkumy.

Nadále se budu snažit zařazovat tvůrčí aktivity venku párkrát do měsíce. Jako výzvu vidím i počasí, někdy malbu komplikoval silný vítr. A delší časovou náročnost přípravy a úklidu to se mi ale částečně podařilo vyřešit tím, že jsem do toho procesu začlenila i děti.

Jak budete konkrétně stavět na svém učení o tvůrčí svobodě a kreativitě venku? Bude to i nadále součástí každodenní praxe? Jaké jsou tyto výzvy a jak byste je mohli překonat?

 

ENGLISH TRANSLATION: Finding out how little space children have for their creativity. I will analyze more critically what in kindergarten, we do only out of inertia, and what makes sense in today’s context. I’ll think about more questions and do my own little research. I will continue to try to include creative activities outside a few times a month. I also see the weather as a challenge, sometimes the strong wind complicated the painting. And I partially managed to solve the longer time-consuming preparation and cleaning by including the children in the process. How will you specifically build on your learning about creative freedom and creativity in the outdoors? Will it continue to be part of everyday practice? What are these challenges and how could you overcome them?

Research implications

To be completed

Practitioner enquiry

To be completed

Leadership learning

To be completed

Author and role

To be completed

Comments from other network members

What did you appreciate about this research? What forward-looking questions did it raise for you?

Add a comment