Zkoumání různých pedagogických způsobů, jak naučit žáky písničku

Exploring different pedagogical ways to teach pupils a song

Project author:

Project summary:

Zjišťování toho, jakým způsobem se žáci lépe naučí písničku, když mohou porovnat spontánní učení písničky a záměrné učení písničky z listu.

Finding out how students learn a song better when they can compare spontaneous learning of a song and deliberate learning of a song from a sheet.


 

Introduction

Tento projekt je zaměřen na zjištění metody učení písničky. Žáci znají záměrné učení písničky, kdy vyučující dětem rozdá slova písničky napsaná na papíře a žáci se ji musí naučit. V tomto projektu jsem se zaměřila na sledování reakce dětí na spontánní učení se písničky. Během malých přestávek v jednom týdnu jsem dětem hrála na kytaru a zpívala jednu a tu samou písničku. Mým cílem tedy bylo, zjistit, zda by tato metoda více vyhovovala dětem v učení se písničky nežli metoda záměrného učení, na kterou jsou zvyklé z vyučovacích hodin.

This project is aimed at finding out the method of learning a song. Pupils know the deliberate learning of a song, when the teacher gives the children the words of the song written on paper and the pupils have to learn it. In this project, I focused on observing the children’s reaction to the spontaneous learning of the song. During small breaks in one week, I played the guitar and sang the same song to the children. So my goal was to find out if this method would be more suitable for children in learning a song than the method of intentional learning that they are used to from lessons.

Context

Projekt jsem realizovala na základní škole ve 3. třídě s 22 dětmi. Účastníci projektu byli děti (dívky i chlapci) ve věku 8 – 9 let. Žáky už jsem znala, protože jsem do této třídy chodila na praxi. Celkově jsem ve třídě strávila 6 týdnů a projekt jsem zrealizovala v posledním týdnu své praxe. Žáci se ve škole obvykle učí písničku s paní učitelkou během vyučovací hodiny pomocí slov na papíře a odposlechem z přehrávače, tedy je to záměrné učení.

I implemented the project at a primary school in the 3rd grade with 22 children. The participants of the project were children (girls and boys) aged 8-9. I already knew the students because I went to this class for practice. In total, I spent 6 weeks in the classroom and I realized the project in the last week of my internship. At school, students usually learn the song with the teacher during class using the words on paper and listening to it from the record player, so it is intentional learning.

Musela jsem to zvážit, že hraním a zpíváním během přestávky by mohla být narušena klid pro odpočinek během vyučování. Musela jsem se žáků zeptat, zda jim hraní a zpívání během přestávky nebude vadit a také jsem se ptala i pan učitelky a paní asistentky, protože i ony jsou během přestávky ve třídě. Dále jsem zvážila písničku, která by byla vhodná pro hraní a zpívání během přestávky (Melodii jsem použila z jiné písničky a slova si trochu upravila a nějaká vymyslela tak, aby tuto písničku mohli žáci využít a na školní akci Škola v.).

I had to consider that by playing and singing during the break, the peace for rest during the lesson could be disturbed. I had to ask the students if they would mind playing and singing during the break, and I also asked the teacher and the assistant, because they are also in the class during the break. Next, I considered a song that would be suitable for playing and singing during the break (I used the melody from another song and adjusted the words a little and invented some so that the students could use this song for the school event School v.).

Kniha: Sounds Like Playing: Music and the Early Years Curriculum vlastní citát: Když jsi šťastný, tak si zpívej a na všechny se usmívej. (citát z pobytu Škola v přírodě)

Findings

Začátek projektu:

Během třídnické hodiny jsem se všech žáků zeptala, zda by se jim nevadilo, kdyby na nich pozorně vyzkoušela výzkum spočívající v podávání a doptávání se na to, zda se jim líbí během přestávky hraní a zpívá písničky a zda se ji učí tím, že ji poslouchají. Všichni žáci mi slovní odpověděli potvrdili, že jim to vadit nebude. Někteří z žáků se dokonce na písničku a kytaru velmi těšili. (Žáci se obvykle učí písničky ve škole tak, že mají list papíru s textem, z nějž se učí slova a melodie si naposlouchají dle přehrávače.)

Průběh projektu:

Projekt probíhal jeden týden v době některých malých přestávek.  Během první přestávky, kdy jsem vzala kytaru a začala zpívat písničku, všichni najednou byli potichu a poslouchali. Bylo to velmi zvláštní, protože obvykle během přestávek je ve třídě šum, jak si žáci povídají. Ač žáci o tomto výzkumu věděli, tak je písnička a hra na kytaru zaujala, a dokonce i během přestávky byli potichu, poslouchali a dívali se na mě, jak hraji a zpívám. Když jsem písničku dohrála, chtěli, abych ji zahrála znova, ale již zazvonilo a slíbila jsem dětem, že další hraní bude zase o male přestávce.

V průběhu dalších malých přestávek jsem opět tu samoupísničku zpívala a hrála na kytaru. Někteří si toho už tolik nevšímali a chovali se stejně jako o jiných běžných přestávkách, ale pár žáků ke mně přišlo a písničku si broukalo.  Postupem času ke mně chodilo čím dál vice dětí, které už troche písničku znaly. Některé děti si nějaká slova zapamatovaly, a tak to, co věděly, zpívaly se mnou, nebo si jen broukaly melodii. Nikdy nepřišly všechny děti najednou, ale různě se střídaly.

Na konci týdne během třídnické chvilky jsem se všech dětí, žáků, zeptala, jak se jim líbily přestávky s písničkou a hrou na kytaru. Všichni z toho byli nadšení, jen jeden chlapec řekl, že se nelíbilo, ale po chvíli mi pověděl, že si dělal srandu a přestávky s písničkou se mu líbili. Tento žák pak prosil, aby si mohl vyzkoušet zahrát na kytaru nějakýtón.(Domnívám se, že opravdu svůj názor o nelibosti písničky myslel jako vtip, protože tento žák ráda na sebe různými způsoby poutal pozornost i během jiných přestávek a také během vyučovacích hodin. Dále v průběhu času se stal jedním z žáků, kteří uměli v závěru výzkumu celou písničku zazpívat.) Dále jsem se dětí ptala, jakou písničku jsem jim o přestávkách hrála a zda si ji pamatují. Asi šest dětí začalo zpívat písničku a na refrén se k nim přidal zbytek třídy. Protože píseň byla o přírodě, jednu žačku napadl nápad, že by se tato písnička mohla zpívat na školní akci Škola v přírodě. Tento plan jsem si troche myslela, ale moc mě potěšilo, že než jsem se stihla dětí na to poptat, tak je to napadlo také. Všechny děti celou písničku nazpaměťneuměly, a některé mě prosily, abych jim dala slova k písničce, že se ji chtějí naučit doma. Kdo chtěl, dostal vytištěná slova písničky. Dětem jsem slíbila, že naŠkolu v přírodě vezmu kytaru a budeme si tam hrát a zpívat. (Myslím si, že se dětem trochu změnilo smýšlení o hudbě v tom smyslu, že si mohou zpívat o přestávkách a že zpívání může pro ně být i zábava pro trávení jejich volného času a ne jen učivo ve vyučovací hodině.)

Výsledek projektu:

Zjistila jsem, že 6 dětí z 22 se písničku naučilo během týdne tím, že ji poslouchaly během některých malých přestávek v jednom týdnu. Během jedné male přestávky jsem písničku stihla zahrát maximálně dvakrát. Hraní a zpívání písničky se líbilo všem dětem a zaujalo je to (někoho slova v písničce, někdo si pamatoval melodii, jinému se líbila kytara a někdo byl nadšený ze všeho). Ne všechny děti se písničku naučily během přestávek tím, že ji poslouchaly, některé z nich chtěly vytisknutá slova s tím, že se jim to tak učí lépe a písničku se chtějí naučit pomocí čtení slov.

Ověřování tohoto výzkumu mě velmi bavilo a domnívám se, že i děti byly nadšené podle jejich reakcí. Písničku poslouchaly, chtěly se ji učit, některé se ji i naučily. V závěru jsme se společně shodli (já s paní učitelkou, paními asistentkami a všemi dětmi ze třídy), že tato písnička nás bude provázet na škole v přírodě.

Project start:

During the classroom lesson, I asked all the students if they would mind if she carefully tried the research on them by giving and asking them if they liked playing and singing songs during recess and if they learned by listening to her . All the pupils answered me verbally and confirmed that it would not bother them. Some of the pupils were even very much looking forward to the song and the guitar. (Students usually learn songs at school by having a sheet of paper with the lyrics, from which they learn the words and listen to the melody on the player.)

Project progress:

The project ran for one week with some small breaks. During the first break, when I picked up my guitar and started singing a song, everyone was suddenly quiet and listening. It was very strange because usually during breaks the classroom is noisy with students talking to each other. Although the students knew about this research, they were interested in the song and playing the guitar, and even during recess they were quiet, listening and watching me play and sing. When I finished the song, they wanted me to play it again, but the bell had already rung and I promised the children that the next performance would be after a short break.

During other small breaks, I sang the self-titled song again and played the guitar. Some of them didn’t pay much attention and behaved the same as during other regular breaks, but a few students came up to me and hummed the song. Over time, more and more children came to me who already knew a little of the song. Some of the kids memorized some of the words, so they sang what they knew with me, or just hummed the tune. All the children never came at once, but took turns.

At the end of the week during class time, I asked all the children, pupils, how they liked the breaks with the song and playing the guitar. Everyone was excited about it, only one boy said he didn’t like it, but after a while he told me he was joking and he liked the song breaks. This student then begged to try playing some tunes on the guitar. over time he became one of the pupils who could sing the whole song at the end of the research.) I also asked the children which song I played for them during breaks and whether they remembered it. About six kids started singing the song and the rest of the class joined them for the chorus. As the song was about nature, one pupil came up with the idea that this song could be sung at the School in Nature event. I thought about this plan for a while, but I was very pleased that before I could ask the children about it, they thought of it too. All the kids couldn’t memorize the whole song and some of them begged me to give them the words to the song that they wanted to learn at home. Those who wanted received the printed words of the song. I promised the children that I would take a guitar to the Nature School and we would play and sing there. (I think that the children’s thinking about music has changed a little in the sense that they can sing during breaks and that singing can also be fun for them to spend their free time and not just a lesson in class.)

Project result:

I found that 6 kids out of 22 learned the song within a week by listening to it during some small breaks in one week. During one small break, I managed to play the song twice at most. All the children liked playing and singing the song and were interested (someone’s words in the song, some remembered the melody, some liked the guitar, and some were excited about everything). Not all children learned the song during recess by listening to it, some of them wanted the printed words, saying they learned better that way and wanted to learn the song by reading the words.

I had a lot of fun verifying this research and I think the kids were excited too judging by their reactions. They listened to the song, wanted to learn it, some even learned it. In the end, we agreed together (me with the teacher, assistants and all the children from the class) that this song will accompany us at school in nature.

Conclusion

Celkově se mi projekt velmi líbil a bavil mě. Děti byly z písničky nadšené a chtěly si ve třídě zavést „zpívající a hrací“ přestávky. Protože pak už jsem na praxi ve třídě nebyla, tak paní učitelka mi říkala, že dětem občas o přestávkách pustí na přehrávači nějakou písničku, protože se to dětem líbí si o přestávce zpívat.

Do budoucna bych určitě chtěla vyzkoušet metodu spontánního učení písničky v čase, kdy jsou děti na procházce, nebo jedou na výlet v autobuse. Cesta by s písničkou mohla rychleji utíkat a dětem by se to mohlo líbit.

Overall, I really liked and enjoyed the project. The children were enthusiastic about the song and wanted to introduce “sing and play” breaks in the classroom. Since then I was no longer in the classroom for practice, the teacher told me that she would sometimes play a song on the player during the breaks, because the children like to sing it during the break.

In the future, I would definitely like to try the method of spontaneously learning a song when the children are out for a walk or on a bus trip. The journey could go faster with the song and the kids might like it.

Research implications

To be completed

Practitioner enquiry

To be completed

Leadership learning

To be completed

Author and role

To be completed

Comments from other network members

What did you appreciate about this research? What forward-looking questions did it raise for you?

Add a comment