Zpíváme si pro radost

We sing for joy

Project author:

Project summary:

Studie o dětech předškolního věku (3 – 6 let) v mateřské škole, zda projekt podpoří vnitřní motivaci dítěte ke zpěvu při spontánní hře.

A study on preschool children (3-6 years) in kindergarten, whether the project will support the child’s intrinsic motivation to sing during spontaneous play.

Introduction

Tento projekt je zaměřen na vnitřní motivaci dítěte zapojit se do zpěvu či poslechu písní z vlastní vůle při spontánní hře během dopoledních hodin v mateřské škole. Bere v úvahu zájem dítěte o danou aktivitu, osobní rozpoložení, pocity v daný den, zájem o jiné aktivity, zájem ostatních dětí ve třídě.

Toto šetření je důležité pro učitelky ve třídě, jelikož se v průběhu školního roku stávalo, že děti nechtěly zpívat, když byly učitelkou řízeny (řízená a naplánovaná aktivita zpěvu v daný okamžik). Také, je šetření důležité pro děti, aby znovu získaly chuť do zpěvu a měly radost z prožitku, zpívaly si během jiných aktivit a hře. Mým cílem bylo zjistit, zda podpořím vnitřní motivaci dítěte ke zpěvu a jako učitelka dokážu dítě nadchnout jít zpívat z vlastní vůle, zájmu a nadšení.

This project is focused on the child’s internal motivation to engage in singing or listening to songs of their own free will during spontaneous play during the morning hours in kindergarten. It takes into account the child’s interest in the given activity, personal mood, feelings on the given day, interest in other activities, interest of other children in the class.

This investigation is important for teachers in the classroom, because during the school year it happened that the children did not want to sing when they were directed by the teacher (directed and planned singing activity at the given moment). Also, research is important for children to regain their taste for singing and enjoy the experience of singing during other activities and play. My goal was to find out if I can support the child’s inner motivation to sing and as a teacher I can get the child excited to sing out of his own will, interest and enthusiasm.

Context

Prostředí k výzkumu bylo dětem dobře známé, neboť se jednalo o třídu v mateřské škole, kam děti docházely po celý školní rok. Třída má tři místnosti, ve kterých se během dne mohou děti volně pohybovat a využívat je ke hře, pohybu, odpočinku nebo stravování.

Děti se s učitelkou dobře znají, učitelka je jejich průvodkyně každý den v mateřské škole po celý školní rok. Vzájemně mají k sobě vřelý a důvěrný vztah.

The environment for the research was well known to the children, as it was a kindergarten class where the children attended throughout the school year. The class has three rooms in which the children can move freely during the day and use them to play, exercise, rest or eat.

The children know the teacher well, the teacher is their guide every day in the kindergarten throughout the school year. They have a warm and trusting relationship with each other.

K realizaci projektu jsem zvážila bezpečnost dětí ve třídě, vhodné místo, anonymitu a důvěru dítěte.
Použila jsem tyto metody – pozorování dětí při zapojení do zpěvu či poslechu písní, při jejich volné hře, při skupinové hře a reakce dětí (kdo se zapojuje do zpívání, poslechu písní, kdo se neúčastní, kdo má zájem o zpívání, kdo si raději hraje sám či ve skupině dětí v jiné části třídy). Dále, rozhovor s dětmi o prožitku, volbě aktivity (jaký měly děti pocit ze zpívání, proč přišly zpívat či poslechnout si píseň, co je vedlo k tanci). Slovní instrukce učitelky při zpívání a poslechu, názorná ukázka zpěvu a hry na klavír.  Skupinová diskuze s dětmi, které se zapojily do zpívání i s dětmi, které se nezapojily do zpívání (reflexe aktivity).

To implement the project, I considered the safety of the children in the classroom, the appropriate location, anonymity and trust of the child.
I used the following methods – observation of children during their participation in singing or listening to songs, during their free play, during group play and children’s reactions (who participates in singing, listening to songs, who does not participate, who is interested in singing, who prefers to play alone or in a group of children in another part of the class). Next, a conversation with the children about the experience, the choice of activity (how the children felt about singing, why they came to sing or listen to a song, what led them to dance). Verbal instructions from the teacher while singing and listening, illustrative example of singing and playing the piano. Group discussion with children who participated in singing and children who did not participate in singing (activity reflection).

Svoboda rozhodnutí přináší radost a zájem učit se nové věci. Freedom of decision brings joy and interest in learning new things.

Findings

V prvních dnech realizace projektu (asi 3 dny) byly děti překvapené z nového průběhu aktivity hry na klavír a zpěvu učitelky bez hromadné přítomnosti dětí. Doposud znaly jiný způsob zapojení do zpěvu – hromadný přesun celé skupiny dětí ke klavíru, nácvik nové písně, poslech nebo opakování známých písní. Realizací projektu jsem změnila polohu klavíru ve třídě, umístila jsem ho blíže k prostoru, kde mají děti hrací koutky (obchod, kuchyňku, stavebnice, kadeřnictví). Jednak kvůli bezpečnosti a přehledu o dětech ve třídě, a také aby děti dobře slyšely a viděly učitelku při hře na klavír a zpěvu.

Průběh realizace:
V dopoledních hodinách (8.00 – 9.00h.) v mateřské škole po příchodu všech dětí do třídy, kdy si děti spontánně vybírají aktivitu ke hře samostatně nebo s kamarády ve skupině, jsem usedla ke klavíru, hrála na klavír známé i nové písně a zpívala. Děti, když uslyšely hru a zpěv, ihned zareagovaly a přišly se podívat ke klavíru. Některé děti se zapojily do zpěvu a posadily se na lavičku u klavíru, jiné pouze poslouchaly. Po chvíli zpěvu a hry některé děti začaly spontánně tančit v prostoru třídy. Toto trvalo několik dní, kdy přišly ke klavíru všechny děti. Postupně ale opadl zájem o zpěv či poslech u klavíru. Zpívat přicházely především dívky. Po několika zazpívaných písních (zpívaly jsme i písně na přání) si dívky šly tančit při hře na klavír, zpívaly si při tanci, používaly šátky a stuhy.

Také měly děti zájem o vlastní hru na klavír. Došlo k novému zjištění, že mají děti zájem zkusit si hrát samy na klavír a naučit se ovládat klávesy. Jeden chlapec (s diagnózou PAS) se naučil hrát jednoduchou českou píseň o kočce a psovi s pomocí asistenta pedagoga.

I když většina chlapců neměla zájem o zpěv u klavíru (převažovala u nich konstruktivní hra), písně slyšeli při spontánních aktivitách, když si stavěli z kostek nebo si hráli u stolu různé deskové hry. Při společné diskuzi jsem zjistila, že si chlapci písně trochu pamatují (většinou refrén), takže i pouhý poslech písní v jiné části třídy byl pro děti přínosný.

Podrobnější výzkum dvou dětí:

Dívka 6 let: Vždy přišla ke klavíru a zapojila se do zpěvu s učitelkou, i když si hrála s něčím jiným (například na domácnost), s radostí se učila nové písně, rychle se naučila text. Po několika zazpívaných písních si vzala šátky a tančila v prostoru třídy. Také chtěla zahrát písně na přání, které již znala. Měla zájem o hru na klavír, sama zkoušela různé tóny, melodie. Tato dívka je zvídavá, ráda se učí novým dovednostem. Jejím rodičům jsme doporučili začít docházet na zájmový kroužek do hudební školy.

Dívka 3 roky: Připojila se ke zpěvu a poslechu písní pokaždé, dívka 6 let jí byla vzorem, sledovala ji, jak se chová, zpívá, tančí a vše po ní opakovala. Písně se naučila a ráda je zpívala i při jiných aktivitách (například při hře s kostkami, při oblékání, na školní zahradě). Neměla zájem o hru na klavír, pouze se dívala a poslouchala.

Všimla jsem si, že dva chlapci ve věku 3 let zájem o zpěv u klavíru neměli, ale zaznamenali zpěv a hru – na chvíli byli pozorní, zvedli hlavu od hry a poslouchali. Asi po 10 minutách se přišli podívat ke klavíru a zapojili se do pohybu (spíše běhali) v prostoru třídy. Písně si nezapamatovali.

In the first days of the implementation of the project (about 3 days), the children were surprised by the new course of the teacher’s piano playing and singing activity without the mass presence of children. Until now, they have known another way of getting involved in singing – moving the entire group of children to the piano en masse, practicing a new song, listening to or repeating familiar songs. By implementing the project, I changed the position of the piano in the classroom, I placed it closer to the space where the children have play corners (shop, kitchen, construction kit, hairdresser). On the one hand, for safety and an overview of the children in the classroom, and also so that the children can hear and see the teacher well while playing the piano and singing.
Implementation progress:
In the morning hours (8:00 a.m. – 9:00 a.m.) in the kindergarten, after all the children have arrived in class, when the children spontaneously choose an activity to play independently or with friends in a group, I sat down at the piano, played familiar and new songs on the piano, and sang. When the children heard the playing and singing, they immediately reacted and came to look at the piano. Some children joined in the singing and sat on the bench near the piano, others just listened. After a while of singing and playing, some children spontaneously started dancing in the classroom area. This lasted for several days when all the children came to the piano. Gradually, however, interest in singing or listening to the piano declined. Mostly girls came to sing. After a few songs were sung (we also sang wish songs) the girls went to dance while playing the piano, singing while dancing, using scarves and ribbons.
The children were also interested in playing the piano themselves. There is a new finding that children are interested in trying to play the piano themselves and learn to control the keys. One boy (diagnosed with ASD) learned to play a simple Czech song about a cat and a dog with the help of a teaching assistant.
Although most of the boys were not interested in singing at the piano (constructive play prevailed for them), they heard the songs during spontaneous activities when building with blocks or playing various board games at the table. During the joint discussion, I found out that the boys remember the songs a little (mostly the chorus), so even just listening to the songs in another part of the class was beneficial for the children.
More detailed research on two children:
Girl 6 years old: She always came to the piano and joined in singing with the teacher, even when she was playing with something else (for example, household chores), she was happy to learn new songs, quickly learned the lyrics. After singing a few songs, she took scarves and danced in the classroom area. She also wanted to play wish songs she already knew. She was interested in playing the piano, she tried different tones and melodies herself. This girl is inquisitive, loves to learn new skills. We recommended her parents to start attending an interest group at the music school.
Girl 3 years: Joined in singing and listening to songs every time, girl 6 years was her role model, watching her behave, sing, dance and repeat everything after her. She learned the songs and liked to sing them during other activities as well (for example, playing with blocks, dressing up, in the school garden). She was not interested in playing the piano, she only watched and listened.
I noticed that two 3-year-old boys were not interested in singing at the piano, but they noted the singing and playing – they were attentive for a moment, looked up from the playing and listened. After about 10 minutes, they came to look at the piano and joined in the movement (rather running) in the classroom area. They didn’t remember the songs.

Conclusion

Celkový dojem z realizace projektu je uspokojivý. Mám radost a dobrý pocit z naplněné představy o výsledku projektu. Děti jsem dokázala vnitřně motivovat (i když převážně jen dívky), ale věřím, že v následujícím období zájem o zpěv zvýším i u chlapců a zpěv písní se stane přirozenou součástí režimu v mateřské škole, z které budou mít radost hlavně děti.

Zajímavé pro mě bylo zjištění, že zpěv a poslech hudby podnítil děti k tanci a zájmu o vlastní nácvik hry na klavír. Před realizací projektu děti projevily zájem o hru na klavír jen občas. Převážně to byly děti aktivnější, zvídavé, starší chlapci i dívky. Myslím, že to bylo tím, že byl klavír umístěný v zadní části třídy a vždy jsme chodili hromadně zpívat. Také není tolik času se věnovat dětem v malých skupinách nebo individuálně. České školství má na vzdělávání jednu učitelku na 24 dětí do 10.00h každý pracovní den. Dvě učitelky jsou jen na pobyt venku. Odpoledne je ve třídě také jedna učitelka. Musíme si stanovit pravidla při hře na klavír s dětmi, která budou děti respektovat. Jinak by to nebylo možné realizovat s větší skupinou.

Ponechám hudební koutek v daných místech třídy, jelikož se osvědčil. Tímto způsobem nabídky hudebních aktivit je přirozeně podpořen zájem dětí o zpívání a poslech hudby. Můžeme navázat i na jiné hudební aktivity, například hru na hudební nástroje nebo realizovat hudebně pohybovou hru. V následujícím školním roce zkusím tuto aktivitu svobodného zpívání zařadit i do odpoledních hodin předtím, než odejdou děti domů.

Tento způsob vzdělávání mi dává smysl, určitě je pro moji praxi přínosný a chci ho realizovat ve své třídě. Je pro mě důležité, aby dítě bylo respektováno, experimentovalo a uspokojovalo své potřeby, jak potřebuje.  Podobný přístup by mohl být realizován na kresbu či malbu dětí, volba tématu k povídání, které děti zajímá v daném týdnu, výběr pohybových aktivit ve třídě.

The overall impression of the project implementation is satisfactory. I am happy and feel good about the fulfilled idea of ​​the outcome of the project. I was able to motivate the children internally (although mostly only girls), but I believe that in the following period I will increase the interest in singing among boys as well, and singing songs will become a natural part of the regime in kindergarten, which the children will especially enjoy.

What was interesting to me was the discovery that singing and listening to music stimulated the children to dance and to be interested in practicing the piano themselves. Before the implementation of the project, the children showed interest in playing the piano only occasionally. The children were mostly more active, inquisitive, older boys and girls. I think it was because the piano was placed in the back of the classroom and we always went to sing together. There is also not as much time to spend with children in small groups or individually. Czech education has one teacher for every 24 children until 10:00 a.m. every working day. Two female teachers are only staying outside. There is also one teacher in the class in the afternoon. We need to set rules for playing the piano with children that will respect the children. Otherwise, it would not be possible to implement it with a larger group.

I will keep the music corner in the given places of the class, as it has proven itself. This way of offering musical activities naturally supports children’s interest in singing and listening to music. We can also follow up on other musical activities, for example playing musical instruments or implementing a musical movement game. In the next school year, I will try to include this free singing activity in the afternoon before the children go home.

This method of education makes sense to me, it is certainly beneficial for my practice and I want to implement it in my class. It is important to me that the child is respected, experiments and satisfies his needs as he needs. A similar approach could be implemented for children’s drawing or painting, choosing a topic to talk about that the children are interested in that week, choosing physical activities in the classroom.

Research implications

To be completed

Practitioner enquiry

To be completed

Leadership learning

To be completed

Author and role

To be completed

Comments from other network members

What did you appreciate about this research? What forward-looking questions did it raise for you?

  1. Klára Pazderková
    Klára Pazderková
    18 Sep 2022 at 7:35 am

    Tento projekt se mi líbil. Sama jsem svůj projekt měla zaměřen na otázku týkající se hudby, tedy jsem se těšila, jak dopadnou i jiné projekty. Po přečtení projektu mě napadá malé doporučení, že bych dětem zkusila nabídnout i Orfovy nástroje. Myslím si, že by to mohlo zaujmout hlavně chlapce, kteří moc nemají chuť zpívat. Dívkám by se mohly líbit šátky s rolničkami, nebo cinkající náramky, s kterými by si mohly tančit při zpívání. Věřím tomu, že díky tomuto projektu si děti budou rády zpívat nejen ve školce.


    Report comment

Add a comment